Õppetöö

Iseseisva õppe päevad gümnaasiumis

10.-12. klassil on reedeti iseseisva õppe päev ja kehtib erinev tunniplaan.

Gümnaasiumi kursuste ajad

Ühe ainekursuse maht on gümnaasiumis 35 akadeemilist tundi, millele üldjuhul lisandub õpilase iseseisev kodune töö. See tähendab, et üldjuhul pannakse kursusehinne välja pärast 35 akadeemilise tunni täitumist. Koolipäeva ajal toimunud õppekäigud ja kooliüritused kuuluvad akadeemiliste tundide hulka ning kantakse õppeinfosüsteemi.

35 tunni maht täitub eri õppeainetes eri aegadel sõltuvalt nädalatundide arvust. Kursuste arvu ühes õppeaastas on lihtne arvutada, kui arvestada, et kogu õppeaasta kestvate ainekursuste arv võrdub nädalatundide arvuga, vt gümnaasiumi tunnijaotus.


Õppeainetes, milles on viis nädalatundi, pannakse kursusehinne 7 õppenädala möödumisel, tihti vahetult enne või pärast vaheaegu.

Kolme nädalatunniga õppeainetes sisestatakse kursusehinne samal ajal, kui lõppevad põhikooli trimestrid, s.o novembri lõpus, märtsi algul ning juuni algul.

Kahe ainetunniga õppeainetes pannakse kursusehinded üldjuhul jaanuari keskel ning õppeaasta lõpus.

Ühe ainetunniga õppeainetes pannakse kursusehinne õppeaasta lõpus.

Nädalase valikkursuse hinded pannakse välja kohe pärast kursuse lõppu.

Koolivaheajad

2022/2023. õppeaasta:

I 24.-30. oktoober 2022;

II 22. detsember-08. jaanuar 2023;

III 27. veebruar-5. märts 2023;

IV (v.a. 12. klass) 24.-30. aprill 2023;

V (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2023.

Trimestrite ajad

2022/2023:

I trimester 01.09.22 - 25.11.22

II trimester 28.11.22 - 10.03.23

III trimester 13.03.23 - 13.06.23

 • Gümnaasiumi kevadkursuste nädal - 5.-9.06.2023

Tundide ajad

 • Algkoolil algavad tunnid kl 9.00, põhikoolil ja gümnaasiumil kell 8.05.

 • Algkoolil on kell 8.20-8.50 pikapäeva pudruhommik

Söögivahetundide ajad

Aeg Klassid

10:40 – 11:05 4.-6., 7A klass

11:50 – 12:15 1.-3. klass

13:00 – 13:25 7B-12. klass

14:00 – 14:45 pikapäevarühm

ALGKOOL

08:05 – 08:50 PPR + pudruhommik

09:00 – 09:45 2. tund

09:55 – 10:40 3. tund

10:40 – 11:00 õuevahetund

11:00 – 11:45 4. tund

11:45 – 12:05 söögivahetund, 1. - 3. klass

12:05 – 12:50 5. tund

13:10 – 13:55 6. tund, PPR õppimise tund, mängud (aktiivsed tegevused)

14:05 – 14:50 7. tund, PPR õppimise tund, mängud (aktiivsed tegevused)

14:00 – 14:30 PPR söögitund

14:55 – 16:00 PPR õppimise tund, mängud (aktiivsed tegevused)

* PPR - pikapäevarühm

PÕHIKOOL JA GÜMNAASIUM

08:05 – 08:50 1. tund

09:00 – 09:45 2. tund

09:55 – 10:40 3. tund

10:40 – 11:00 söögivahetund, 4. - 6., 7AB klass

11:00 – 11:45 4. tund

11:45 – 12:05 söögivahetund, 1. - 3. klass

12:05 – 12:50 5. tund

12:50 – 13:10 söögivahetund, 7CD - 12. klass

13:10 – 13:55 6. tund

14:05 – 14:50 7. tund

14:55 – 15:40 8. tund

Õppenõukogu koosolekud

Vastavalt kooli üldtööplaanile 2021/22 toimuvad õppenõukogu koosolekud:

ÕN nr 1 - jaanuar 2022

  1. Kooli õppekava ja selle muudatuste arutamine

ÕN nr 2 - juuni 2022

  1. Õpilaste klassi lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

  2. Õpilaste täiendavale õppetööle määramise otsustamine

  3. Õpilaste klassikursuse kordama jätmise otsustamine

  4. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine

  5. Õpilaste medaliga tunnustamise otsustamine

  6. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused

ÕN nr 3 - juuni 2022

  1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

  2. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

  3. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine

  4. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

ÕN nr 4 - august 2022

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2022/23. õppeaastaks

  2. Õppenõukogu esindajate valimine kooli hoolekogu koosseisu

  3. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

  4. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2022/23. õppeaastaks