Tugikeskus

Kristiine Lebin

tugikeskuse õpiharu juht

E-post: kristiine.lebin[ät]kiili.edu.ee

Telefon: 6799 215

Ruum: 2074 (algkoolimaja II k)

Kohal:

E 08.00 - 16.00

T 09.00 - 16.00 Lastevanemate vastuvõtt (eelneval kokkuleppel): T 14.00 - 16.00

K 09.00 - 16.00 Lastevanemate vastuvõtt (eelneval kokkuleppel): K 14.00 - 16.00

N 08.00 - 15.00

R 08.00 - 15.00

Õpiharu juht

selgitab välja õpilase õpet ja arengut takistavad asjaolud ning koordineerib õpilase juhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ning koostööd õpilase vanematega; hindab koostöös tugispetsialistide, õpetajate ja lapsevanematega õpilase õpitoe vajadust, arvestades õpilase toimetulekut õpikeskkonnas, sh tervisliku seisundi ja kasvukeskkonna mõjusid; loob vajaduse ilmnemisel võrgustiku õpilast ümbritsevate ametkondade vahel ja osaleb koolivälises võrgustikutöös. Nõustab õppealaselt õpetajaid ja lapsevanemaid.

Kristi Feldman

tugikeskuse sotsiaalharu juht

Ruum: 2049 (peamaja II k)

E-post: kristi.feldman[ät]kiili.edu.ee

Telefon: 6799 216

Kohal: E-R 8.30-15.30

Vastuvõtt: kokkuleppel

Sotsiaalharu juht

analüüsib õpilase arengut ja sotsiaalset toimetulekut takistavad ja toetavad asjaolud ning koordineerib psühhosotsiaalset tuge vajava õpilase juhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ning koostööd õpilase ja vanematega; hindab tugikeskuse meeskonnaga, õpetajate, lapsevanemate ja õpilasega toe vajadust, arvestades toimetulekut erinevates keskkondades, tervislikku seisundit ja eesmärke. Loob vajaduse ilmnemisel võrgustiku õpilast ümbritsevate ametkondade vahel ja osaleb koolivälises võrgustikutöös. Nõustab õpetajaid, juhtkonda ja lapsevanemaid toetava psühhosotsiaalse keskkonna loomisel.

► Kiili Gümnaasiumi Tugikeskuse tegutsemise kord

Kiili Gümnaasiumi tugikeskuse erispetsialistid moodustavad koostöövõrgustiku, tagamaks süsteemset abi ja nõustamist õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.

Tugikeskuse eesmärgiks on turvalise ja lapsesõbraliku õpikeskkonna ning võrdsete võimaluste loomine kvaliteetse ja võimetekohase hariduse omandamiseks kõigile õpilastele. Tugisüsteemid tagavad õpilase arengu toetamise koolis.

Tugikeskuse põhisuunad

  • Sõbralikule, teineteist mõistvale ja austavale, õppimist soodustavale õpikeskkonnale kaasaaitamine.

  • Tuge vajavate õpilaste varajane märkamine ning toetamisvõimaluste leidmine.

  • Koolikohustuse täitmise jälgimine.

  • Juhtumipõhiselt tegevuste planeerimine ja abi võimaldamine, töö pidev analüüs ning kõigi osapoolte teavitamine tulemustest.

  • Tuge vajavate õpilastega tegelevate spetsialistide koostöövõrgustikes osalemine ja võrgustiku arendamine.

  • Koostöö õpilase, tema vanemate, õpetajate, erialaarstide ja valla lastekaitsespetsialistidega, vajadusel suunamine pedagoogilis-psühholoogilistele- või meditsiinilistele uuringutele, leidmaks õpilasele sobivat õppevormi.

  • Sobivate õpitingimuste loomine hariduslike erivajadustega õpilastele.

  • Ennetustöö korraldamine - koolitused ja üritused erinevatele sihtrühmadele.