Kool

Kiili Gümnaasiumi eesmärgid ja kokkulepped

Hea kool elab igapäevaselt iseenda seatud eesmärkide

ja ühiselt kokkulepitud väärtuste ning põhimõtete järgi.

Kui kool oma eesmärkidele läheneb ja oma kokkulepetest kinni hoiab, siis ta ongi hea kool.

KG 7 üldtunnustatud väärtust

→ Õppimine on õpetamisest olulisem

→ Iga õpilane tahab ja suudab õppida

→ Iga õpetaja tahab õpetamist õppida

→ Iga õpilase ja õpetaja areng on kooli edu mõõdupuu

→ Kooli arendab meeskonnatöö ja koostöö kõigiga

→ Kool areneb, kui kogukond usaldab kooli ja kool kogukonda

→ Kooli edu on ka Kiili valla edukuse alus

KG 10 kodukorra kokkulepet

Ma austan oma kooli ja iseennast, kui

→ käitun viisakalt ja arvestan teistega

→ hoidun vägivallast ja aitan abivajajat

→ hoian oma koolimaja ja kooli vara

→ olen aus ja vastutan oma sõnade ning tegude eest

→ pean kinni oma lubadustest

→ olen teotahteline ja abivalmis

→ austan enda ja teiste aega

→ hoian enda ja teiste tervist ning täidan seadusi

→ koolis riietun koolitööks sobivalt

→ kooli võtan õppetööks vajalikud ja koju jätan õppetööd segavad asjad