Kool

Oskar Wilde on öelnud, et parim viis kasvatada häid lapsi on teha nad õnnelikuks. Kooli väärtused ja õppeprotsessid peavad seda toetama.

Kiili Gümnaasiumi väärtused lähtuvad põhimõttest, et õpetaja on õppiv ja koostöine professionaal, kes usaldab õpilast, et õpilasest saaks kujuneda ennastjuhtiv õppija, kes on motiveeritud ja oskab vastutada oma õppimise eest.

Iga koolitöötaja peab enda olulisemaks ülesandeks märgata õppija eripära, toetada iseseisva arengu võimalusi, tekitada positiivseid emotsioone ning hoida enda ja teiste vaimset tervist.

Neid põhimõtteid järgides tunnevad meie koolis end hästi nii õpilased kui ka õpetajad. Organisatsioonikultuuri arendusprojekti käigus lepiti kokku ja sõnastati Kiili Gümnaasium põhiväärtused.

Kiili Gümnaasiumi eesmärgid ja kokkulepped

Hea kool elab igapäevaselt iseenda seatud eesmärkide ja ühiselt kokkulepitud väärtuste ning põhimõtete järgi.

Kui kool oma eesmärkidele läheneb ja oma kokkulepetest kinni hoiab, siis ta ongi hea kool.

KG 10 kodukorra kokkulepet

Ma austan oma kooli ja iseennast, kui

  • käitun viisakalt ja arvestan teistega

  • hoidun vägivallast ja aitan abivajajat

  • hoian oma koolimaja ja kooli vara

  • olen aus ja vastutan oma sõnade ning tegude eest

  • pean kinni oma lubadustest

  • olen teotahteline ja abivalmis

  • austan enda ja teiste aega

  • hoian enda ja teiste tervist ning täidan seadusi

  • koolis riietun koolitööks sobivalt

  • kooli võtan õppetööks vajalikud ja koju jätan õppetööd segavad asjad