Puudumine koolist

Õpilase puudumine koolist

Vanema vastutus

Koolikohustus (PGS 2. ptk) on õigus ja kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Lapsevanem on kohustatud võimaldama ja looma lapsele õppimist soodustavad tingimused. Lapsevanem vastutab oma lapse koolikohustuse täitmise eest.

Kui laps puudub koolist, peab vanem sellest kooli teavitama puudumise esimesel päeval. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool sellest Kiili vallavalitsust.

Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Koolil on õigus ja kohustus hinnata, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvateks.

Mõjuvad põhjused on järgmised:

  1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

  2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;

  3. olulised perekondlikud põhjused;

  4. muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.

Olulised perekondlikud põhjused

Puudumine koolist olulistel perekondlikel põhjustel tähendab eelkõige puudumist vanema vastutusel. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus ja kohustus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda Kiili Vallavalitsuse poole.

Kiili Gümnaasium loeb õppetöös mitteosalemise puudumiseks vanema vastutusel ja ei märgi õpilast põhjuseta puudujaks järgmistel tingimustel:

  • 1 – 3 päevase puudumise korral teavitab vanem klassijuhatajat;

  • rohkem kui kolmepäevase puudumise korral teeb vanem avalduse (Õpilase õppetöölt puudumise avaldus) kooli direktorile (paberkandjal või digiallkirjastatult bdoc-dokumendina). Avaldus tuleb esitada vähemalt üks nädal enne puudumise algust klassijuhatajale.

Avaldusega võtab vanem vastutuse jälgida kooli õppeinfosüsteemi ja tagada, et märgitud õpiülesanded on õpilase poolt täidetud. Vanem vastutab ka õpilase juhendamise eest õpiülesannete täitmisel

Kui taotletav puudumine hõlmab rohkem kui 20% õppeperioodi (trimestri) tundide arvust, peab vanem kooli direktorile või teda asendavale isikule täiendavalt selgitama nii õppest puudumise põhjendatust kui ka seda, kuidas on puudumise perioodil tagatud õppekavas ettenähtud õpiülesannete täitmine ja teadmiste ning oskuste omandamine.