HEV õpilase õpetamise toetamine tavaklassis

HEV õpilaste õppekorralduses lähtutakse rahvusvaheliselt tunnustatud ja Euroopa Liidu liikmesriikide poolt heakskiidetud kaasava õppe suundumustest. Vajame kogemusi ja oskusteavet sarnase kultuuriruumi ja hariduspoliitilise taustaga riikidest, seepärast oleme valinud partneri Norrast. 

Projekti eesmärkideks on: 

Projektis osalevad kooli tugikeskuse liikmed: 3 eripedagoogi ja kooli psühholoog. Valik tehti vajadustest lähtuvalt ja selle mõttega, et osalejatel on juba vastav haridus, teadmised ja teatav kogemus töös HEV-õpilastega.

Projekti käivitamisel oktoobris 2018 toimub kavandatud tegevuste planeerimine, valmistumine õpirändeks, veebruaris 2019 toimub 4-päevane õpiränne, kus tugikeskuse töötajad on töövarjuks partnerkooli kolleegidele, lisaks toimuvad vestlused ja oskusteabe saamine partnerkooli tööst HEV-õpilastega. 

Pärast õpirännet analüüsitakse õpirändel saadud teadmisi ja kogemusi, toimuval arendusseminaril jagatakse teavet kolleegidele ja viiakse läbi õpituba õpetajatele rakendamaks saadud teadmisi ja praktikat Kiili Gümnaasiumis. Olenevalt ressurssidest rakendatakse õpirändel saadud teadmised ja oskused võimalusel kooli õppekavasse ja integreeritakse klassiruumi. Toimub pidev monitooring ja tagasisidestamine. 

Projekti tulemusi kajastatakse kogukonnale kohalikus ajalehes, kooli kodulehel ja koolisiseselt Lastevanemate Koolis ning kooli arendusseminaril. 

Ülevaade õpirändest: Külaskäik Charlottenlundi Keskkooli