Vastuvõtt

Õpilased võetakse kooli vastu lapsevanema avalduse alusel. 

Õpilase Kiili Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Stuudiumi kontot saab lapsevanem taotleda septembri alguses, kui laps on kooli vastu võetud ja kool on õpilase andmed Stuudiumisse sisestanud. Varasemaid kontotaotlusi ei rahuldata!