10. klass

Vastuvõtuavaldusi 10. klassi astumiseks 2024/25. õppeaastaks  võetakse vastu 1.29. VEEBRUARIL 2024: sisseastumine.ee/kiili

Kiili Gümnaasiumis on 2 õppesuunda: meedia-disaini ja riigikaitse suund. Suunavaliku teeb õpilane kooli sisseastumisavalduse esitamisel.

Õppekoormus on gümnaasiumi jooksul 102 kursust, sh riiklikult kohustuslikud kursused, kooli poolt määratud kohustuslikud kursused ja valikkursused.

Õpilasele võimaldatakse läbida osa õpet teistes õppeasutustes vastavalt kooli ja teise õppeasutuse vahelisele koostöölepingule. Kiili Gümnaasium teeb koostööd Kiili Kunstide Kooli ja Klaasikojaga (Qpeale MTÜ), MTÜ Riigikaitse Rügemendiga, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooliga, Haridusdisaini Keskusega jt, õpe arvestatakse koolis õpetatava osana.

Riigikaitse suund

Riigikaitse õppesuund annab õpilasele praktilised teadmised ja oskused riigikaitse kohta. Õppekava läbinu oskab kaitsta ennast ja teisi nii tavaelus kui ka küberruumis. Tänu arenenud koostööoskusele saab ta edukalt hakkama isegi välilaagri tingimustes. 

Kolme aasta jooksul omandab õpilane alusteadmised ja -oskused muu hulgas õigusest, enesekaitsest, usundiõpetusest, riiklikest julgeolekustruktuuridest ja esmaabist. Valikained annavad võimaluse laiendada oma silmaringi ning õppida praktilisi oskusi ka muudel elualadel. 

Meedia- ja disainisuund

Meedia ja disaini suund hõlmab endas erinevate meedialiikide ning kunstitehnoloogia õppeaineid. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi meedia, kunsti ja tehnoloogia vastu, tõsta õpilase meediapädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust, arendada õpilaste loovust ja huvi tehnikateaduste vastu, arendada meeskonnatöö, tootearenduse ja ettevõtluse oskuseid. 

Meedia-disaini suuna üheks partneriks on Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, kus õpilased 2 aasta jooksul läbivad filmi ja meediakursused. Toimuvad arhitektuuri ja tootedisaini kursus. Lisaks on koolis võimalik õppida programmeerimise aluseid, kunsti ja disaini, animatsiooni, praktilist fotograafiat jms

Vastuvõtuavalduse esitamine 

10. klassi kandideerimiseks täidab soovija registreerimisvormi aadressil: sisseastumine.ee/kiili

Vastuvõtutingimused 


2024/2025. õppeaastal võetakse Kiili Gümnaasiumi 10. klassi vastu kuni 50 õpilast kahele õppesuunale. Mõlemale suunale võetakse vastu kuni 25 õpilast. 

10. klassi õppima asuja võetakse vastu paremusjärjestuse alusel. Paremusjärestuses võetakse arvesse: 

– loodusained ja matemaatika (50 punkti)

ajalugu, eesti keel ja ühiskonnaõpetus (50 punkti)

– inglise ja vene keel (20 punkti)

– silmaringi ülesanded (30 punkti) 


NB! Gümnaasiumisse ei võeta vastu õpilast, kelle 9. klassi käitumishinne klassitunnistusel ja/või lõputunnistusel on mitterahuldav või kes on jäänud täiendavale õppele või kelle kokkuvõtvates trimestrihinnetes või lõpueksamite hinnetes on olnud puudulikke. 


Vastuvõtmise otsusest (vastuvõtmine/keeldumine/ootejärjekord) teavitab kool kandidaati läbi sisseastumine.ee keskkonna e-kirjaga. Kutse saanud õpilane kinnitab õppekoha vastuvõtmise sisseastumine.ee keskkonnas maikuu jooksul. Kinnituse annab ka lapsevanem.


Vaata ka Gümnaasiumiastme X klassi vastuvõtmine