10. klass

Uueks, 2021/22. õppeaastaks on 10. klassid komplekteeritud, õppima asub 25 õpilast riigikaitse suunal ja 22 õpilast meedia ja disaini suunal.

Kohtumiseni 1. septembril, 10. klass!

Kiili Gümnaasiumis on 2 õppesuunda: meedia-disaini ja riigikaitse suund. Suunavaliku teeb õpilane kooli astudes.

Õppekoormus on gümnaasiumi jooksul 102 kursust, sh riiklikult kohustuslikud kursused, kooli poolt määratud kohustuslikud kursused ja valikkursused.

Õpilasele võimaldatakse läbida osa õpet teistes õppeasutustes vastavalt kooli ja teise õppeasutuse vahelisele koostöölepingule. Kiili Gümnaasium teeb koostööd Kiili Kunstide Kooli ja Klaasikojaga (Qpeale MTÜ), MTÜ Riigikaitse Rügemendiga, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooliga, Eesti Kunstiakadeemia Avatud Ülikooliga jne, õpe arvestatakse koolis õpetatava osana.

Vastuvõtt 10.klassi astumiseks 2021/22.õppeaastaks kestab 1.03-31.03.2021

 • 21.04 kell 10.00- 12.00 motivatsioonikirja kirjutamine Google Classroomi vahendusel,

 • 31.05 lõplik järjestus, juunis vajadusel vestlused,

 • 04.06 kinnitus kooli õppima asumise kohta,

 • juunikuu - dokumentide esitamine.

10. klassi kandideerimiseks täidab kandidaat registreerimisvormi aadressil: sisseastumine.ee/kiili

NB! Kandideerimisel palume kasutada isiklikku (mitte kooli poolt saadud) meiliaadressi!

NB! Väljastpoolt Kiili Gümnaasiumit kandideeriv õpilane lisab registreerumisel ärakirja III kooliastme (7.-9. kl) trimestrihinnetega (võib saata ka kooli e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee).

Vastuvõtutingimused

2021/2022. õppeaastal võetakse Kiili Gümnaasiumi 10. klassi vastu 40-50 õpilast: 20-25 meedia ja disaini õppesuunale ning 20-25 riigikaitse suunale. Vastuvõetavate õpilaste täpne arv oleneb kandideerijate hulgast, kandideerijate akadeemilisest tasemest ning õppesuuna eelistusest.

10. klassi õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel, mis kujuneb

 • õpilase motivatsioonikirjast (50%) hindamismudel,

 • III kooliastme trimestrihinnete keskmisest väärtusest (50%).


Motivatsioonikirja kirjutavad gümnaasiumikandidaadid sisseastumiskatsena koolis kevadvaheaja kolmapäeval, 21. aprillil kell 10.00. Kohapeal jagatakse igale õpilasele motivatsioonikirja koostamiseks abistavad küsimused, millele saab ülesande lahendamisel tugineda. Motivatsioonikirja nõutav ligikaudne pikkus on 200 sõna.

Vajaduse korral toimuvad vestlused, kuhu kutsutakse sisseastumislävendi piiril sarnase punktisumma saanud õpilased.

Dokumendid, mis on vaja koolile esitada siis, kui kandidaat osutub kooli valituks:

 • õpilase isikut tõendav dokument - KG õpilane ei pea esitama

 • väljavõte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul)* - KG õpilane ei pea esitama

 • põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri - KG õpilane ei pea esitama

 • digitaalne dokumendifoto (vt Nõuded fotole) - KG õpilane esitab siis, kui õpilaspilet kehtib aasta lõpuni

 • õpilaspileti taotlus (vt ka Kooli kodukord p.10 Õpilaspilet) - KG õpilane esitab siis, kui õpilaspilet kehtib aasta lõpuni

*digitaalsel kujul digiloos (www.digilugu.ee) või on terviseandmed juba koolis varasemalt (sel juhul pole vaja esitada).

Dokumendid võib kooli tuua või saata e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee, kui kandidaat on valituks osutunud ja kinnitanud oma õppima asumise Kiili Gümnaasiumisse.

Riigikaitse suund

Riigikaitse õppesuund annab õpilasele praktilised teadmised ja oskused riigikaitse kohta. Õppekava läbinu oskab kaitsta ennast ja teisi nii tavaelus kui ka küberruumis. Tänu arenenud koostööoskusele saab ta edukalt hakkama isegi välilaagri tingimustes.

Kolme aasta jooksul omandab õpilane alusteadmised ja -oskused muu hulgas õigusest, enesekaitsest, usundiõpetusest, riiklikest julgeolekustruktuuridest ja esmaabist. Valikained annavad võimaluse laiendada oma silmaringi ning õppida praktilisi oskusi ka muudel elualadel.

Meedia- ja disainisuund

Meedia ja disaini suund hõlmab endas erinevate meedialiikide ning kunstitehnoloogia õppeaineid. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi meedia, kunsti ja tehnoloogia vastu, tõsta õpilase meediapädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust, arendada õpilaste loovust ja huvi tehnikateaduste vastu, arendada meeskonnatöö, tootearenduse ja ettevõtluse oskuseid.

Meedia-disaini suuna üheks partneriks on Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, kus õpilased 3 aasta jooksul läbivad film, meedia ja ristmeedia kursused. Plaanis on ka Arhitektuurikooli kursus ja Kunstiakadeemia poolt tootedisain. Lisaks on koolis võimalik õppida programmeerimise aluseid, kunsti ja disaini, animatsiooni, praktilist fotograafiat jms