10. klass

Kiili Gümnaasiumis on 2 õppesuunda: meedia-disaini ja riigikaitse suund. Suunavaliku teeb õpilane kooli sisseastumisavalduse esitamisel.

Õppekoormus on gümnaasiumi jooksul 102 kursust, sh riiklikult kohustuslikud kursused, kooli poolt määratud kohustuslikud kursused ja valikkursused.

Õpilasele võimaldatakse läbida osa õpet teistes õppeasutustes vastavalt kooli ja teise õppeasutuse vahelisele koostöölepingule. Kiili Gümnaasium teeb koostööd Kiili Kunstide Kooli ja Klaasikojaga (Qpeale MTÜ), MTÜ Riigikaitse Rügemendiga, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooliga, Haridusdisaini Keskusega jne, õpe arvestatakse koolis õpetatava osana.

Riigikaitse suund

Riigikaitse õppesuund annab õpilasele praktilised teadmised ja oskused riigikaitse kohta. Õppekava läbinu oskab kaitsta ennast ja teisi nii tavaelus kui ka küberruumis. Tänu arenenud koostööoskusele saab ta edukalt hakkama isegi välilaagri tingimustes. 

Kolme aasta jooksul omandab õpilane alusteadmised ja -oskused muu hulgas õigusest, enesekaitsest, usundiõpetusest, riiklikest julgeolekustruktuuridest ja esmaabist. Valikained annavad võimaluse laiendada oma silmaringi ning õppida praktilisi oskusi ka muudel elualadel. 

Meedia- ja disainisuund

Meedia ja disaini suund hõlmab endas erinevate meedialiikide ning kunstitehnoloogia õppeaineid. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi meedia, kunsti ja tehnoloogia vastu, tõsta õpilase meediapädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust, arendada õpilaste loovust ja huvi tehnikateaduste vastu, arendada meeskonnatöö, tootearenduse ja ettevõtluse oskuseid. 

Meedia-disaini suuna üheks partneriks on Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, kus õpilased 2 aasta jooksul läbivad filmi ja meediakursused. Toimuvad arhitektuuri ja tootedisaini kursus. Lisaks on koolis võimalik õppida programmeerimise aluseid, kunsti ja disaini, animatsiooni, praktilist fotograafiat jms

Vastuvõtutingimused 

2023/2024. õppeaastal võetakse Kiili Gümnaasiumi 10. klassi kahele õppesuunale vastu üldjuhul 50 õpilast. Ühte klassikomplekti võetakse üldjuhul vastu kuni 25 õpilast. Vastuvõetavate õpilaste täpne arv oleneb kandideerijate hulgast,  kandideerijate akadeemilisest tasemest ning õppesuuna eelistusest.

10. klassi õppima asuja võetakse vastu paremusjärjestuse alusel. Õppimiseks valmisoleku ja sobivuse kindlakstegemiseks korraldab kool: 

Võrdsete või ligilähedaste tulemuste korral esialgses paremusjärjestuses arvestatakse periooditulemusi. 


NB! Gümnaasiumisse ei võeta vastu õpilast, kelle 9. klassi käitumishinne klassitunnistusel ja/või lõputunnistusel on mitterahuldav või kes on jäänud täiendavale õppele või kokkuvõtvates trimestrihinnetes või lõpueksamite hinnetes on olnud puudulikke. 

Vaata ka Gümnaasiumiastme X klassi vastuvõtmine

10. klassi kandideerimiseks täidab kandidaat registreerimisvormi aadressil: sisseastumine.ee/kiili

NB! Kandideerimisel palume kasutada isiklikku (mitte kooli poolt saadud) meiliaadressi! 

NB! Kandidaat peab registreerumisel valima ka õppesuuna eelistuse.

NB! Väljastpoolt Kiili Gümnaasiumit kandideeriv õpilane lisab registreerumisel autentse 9. kl tunnistuse jooksva õppeperioodi hinnetega: sisaldab kooli ja õpilase nime ja hindeid (võib saata ka kooli e-posti aadressile vastuvott[ät]kiili.edu.ee). NB! Erineva hindesüsteemi puhul peavad hinded olema teisendatud 5-palli süsteemi või on lisatud teisendamise põhimõtted! (vt PRÕK § 21 (4))

2. Õpilaskandidaat registreerub vastuvõtutestile

3. Õpilaskandidaat registreerub vestlusele

4. Vastuvõtmise/keeldumise otsus

Kooli vastuvõetud õpilaskandidaat esitab dokumendid:

Dokumendid võib kooli tuua või saata e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee kohe, kui kandidaat on valituks osutunud ja kinnitanud oma õppima asumise Kiili Gümnaasiumisse, või hiljemalt kuni 25. august 2023.