10. klass

Vastuvõtt 10.klassi astumiseks 2020/21.õa on lõppenud!

Tulemustest teatame 4. juunil ja kinnitust kooli õppima asumise kohta ootame hiljemalt 10. juuniks 2020 kooli meiliaadressile konkurss[ät]kiili.edu.ee.

Kool on otsustanud kahe õppesuuna avamise edasi lükata ning võtta 2020/21. õa 10. klass vastu kehtivale õppesuunale. Kahe õppesuuna avamise edasilükkamine on seotud eriolukorrast tingitud keeruka majandusolukorraga riigis. Uue õppekava rakendamine toob kaasa õppekava olulise kallinemise ning ebastabiilset olukorda arvestades ei pea kool seda hetkel mõistlikuks. 2020/21. õa võtame vastu ühe 10.klassi, kuni 30 õpilast, olemasolevale (meedia) õppesuunale.

Meediasuund

Meediasuund hõlmab endas erinevate meedialiikide õppeaineid. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi ajakirjanduse, filmi- /fotokunsti ja tehnoloogia vastu. Meediasuuna rõhk on õppida info edastamist kaasaegsel viisil ja läbi tänapäevaste vahendite.

Suund koosneb nii riikliku õppekava (RÕK) kui kooli poolt valitud kohustuslikest kursustest, suunakursustest ja õpilase vabal valikul valikkursustest, kokku 100 kursust kogu gümnaasiumi vältel.

Meediasuuna partneriks on Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, kus õpilased 3 aasta jooksul läbivad 3 kohustuslikku kursust: film, meedia, ristmeedia. Lisaks õpitakse programmeerimise aluseid või kunsti ja disaini, multimeediat, valikkursusena praktilist fotograafiat jms, täpsem kursuste nimekiri ja tunnijaotus 3 aasta peale on siin: gümnaasiumi tunnijaotus

NB! Kool vaatab iga õppeaasta lõpus üle tunnijaotusplaani ja valikainete nimekirja ning viib vajadusel sisse muudatused. Uue õppeaasta muudatustest teavitatakse õpilasi eelmise õppeaasta lõpus.

Vastuvõtt 2020/21.õa kestab 1.aprillist 1.maini 2020

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega (alaealise) sisseastuja puhul taotluse ja dokumendid lapsevanem läbi õppeinfosüsteemi Stuudium vastuvõtumooduli, mis avatakse vastuvõtuperioodiks.

Dokumendid, mis on vaja esitada (kas koos avaldusega või hiljem):

  • õpilase isikut tõendav dokument - KG õpilane ei pea esitama
  • väljavõte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul)*
  • digitaalne dokumendifoto (vt Nõuded fotole) - KG õpilane esitab siis, kui õpilaspilet kehtib aasta lõpuni
  • õpilaspileti taotlus (vt ka Kooli kodukord p.10 Õpilaspilet) - KG õpilane esitab siis, kui õpilaspilet kehtib aasta lõpuni
  • põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri - KG õpilane ei pea esitama

*kas paberkandjal otse kooli medtöötaja kätte või digitaalsel kujul (www.digilugu.ee) või on terviseandmed juba koolis varasemalt (sel juhul pole vaja esitada).

Läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli saab dokumendid üles laadida, kui need on eelnevalt arvutis täidetud. Dokumendid võib ka kooli tuua või saata e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee, kui vastuvõtutaotlus on täidetud.

Oluline vastuvõtuinfo 10.klassi kandideerijale

Kuna ei ole selge, kas ja millal toimuvad 9. klassi lõpueksamid, muudetakse kehtivat vastuvõtukorda alljärgnevalt:

  • Kui sisseastumisavaldus on vanema poolt esitatud, saadab õpilane motivatsioonikirja aadressile konkurss[ät]kiili.edu.ee. Motivatsioonikiri tuleb saata hiljemalt 1.maiks 2020. Motivatsioonikirja hinnatakse vastuvõtukomisjoni liikmete poolt vastavalt kehtestatud hindamiskriteeriumitele.
  • 10. klassi õpilaskandidaat võetakse vastu paremusjärjestuse alusel.
  • Paremusjärjestus kujuneb õpilase aastahinnete keskmise ja motivatsioonikirja eest saadud punktide liitmisel. Võrdse tulemuse korral liigub paremusjärjestuses kõrgemale kohale õpilane, kelle aastahinnete keskmine on kõrgem.
  • Üldjuhul ei võeta gümnaasiumisse õpilast, kelle 9. klassi kokkuvõtvates trimestrihinnetes või lõpueksamite hinnetes on olnud puudulikke.
  • Info koolikoha saamise kohta saab õpilane pärast aastahinnete väljapanekut kas juuni alguses või vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusele õppeaasta lõpetamise kohta.